Retourneren

Klachten

Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, ons toe te komen: (a) in geval van klacht wegens niet-conforme levering, acht (8) dagen na de levering en (b) in geval van verborgen gebreken, acht (8) dagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke redelijkerwijze had kunnen gebeuren. Het in ontvangst nemen van de goederen door de koper dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld.

Waarborg

De waarborg van de verkoper beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in  het Burgerlijk Wetboek. De verkoper is niet verantwoordelijk voor het verlies of voor de materiële of andere schade  schade , van welke aard ook, die de klant of een derde zou lijden bij het gebruik van de goederen. 

Herroepingsrecht

In het kader van verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 14 juli 1991, gewijzigd door de wet van 6 april 2010 , heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop , zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen op eigen risico en kosten, in originele verpakking en in onbeschadigde en ongebruikte toestand , terugsturen naar Besa bvba, Rodeheide 86, 3980 Tessenderlo, België. Goederen die specifiek voor de Koper ontworpen of besteld zijn kunnen niet worden teruggenomen en de koper kan zich dus niet beroepen op het herroepinsrecht. De verkoper behoudt zich het recht voor retourzendingen te weigeren bij het vermoeden van schade aangebracht door schuld anders dan de verkoper of de leverancier van het artikel. 

In geval van niet-levering van de goederen, hetzij door een fout van de koerierdienst of hetzij door elke andere vorm van overmacht, worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder intrest, andere vergoeding of verzendkosten. In geval van een foutieve bestelling is de verkoper hier niet verantwoordelijk voor, de koper kan echter er voor kiezen de foutief bestelde goederen op eigen risico en kosten, in originele verpakking en in onbeschadigde en ongebruikte toestand , terugsturen naar Besa bvba, Rodeheide 86, 3980 Tessenderlo, België. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Verzendingskosten in het winkelwagentje zijn altijd berekend naargelang een adres in België of andere landen binnen Europa en dit volgens gewicht van de artikelen.

Overmacht

De verkoper is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van zijn verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten zijn normale controle, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen , werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport , stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen , die hetzij de verkoper hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

De verkoper kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen die worden opgelopen, buiten de wil om van de verkoper. In geval van niet-levering van de goederen, hetzij door een fout van de koerierdienst of hetzij door elke andere vorm van overmacht, worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder intrest, andere vergoeding of verzendkosten.

Produit ajouté à votre panier

Produit ajouté à mes favoris

Les changements ont été enregistrés

Nous utilisons des cookies pour retenir vos préférences de langage et améliorer votre expérience de surf. En savoir plus[OK]