Retourneren

Klachten

Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, ons toe te komen: (a) in geval van klacht wegens niet-conforme levering, acht (8) dagen na de levering en (b) in geval van verborgen gebreken, acht (8) dagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren. Het in ontvangst nemen van de goederen door de Koper dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld.

Waarborg

De waarborg van de verkoper beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in  het Burgerlijk Wetboek. De verkoper is niet verantwoordelijk voor het verlies of voor de materiële of andere schade  schade , van welke aard ook, die de klant of een derde zou lijden bij het gebruik van de goederen. 

Herroepingsrecht

In het kader van verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 14 juli 1991, gewijzigd door de wet van 6 april 2010 , heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop , zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen op eigen risico en kosten, in originele verpakking en in onbeschadigde en ongebruikte toestand , terugsturen naar Besa bvba, Rodeheide 86, 3980 Tessenderlo, België. Goederen die specifiek voor de Koper ontworpen of besteld zijn kunnen niet worden teruggenomen  en de Koper kan zich dus niet beroepen op het herroepinsrecht. De verkoper behoudt zich het recht voor retourzendingen te weigeren bij het vermoeden van schade aangebracht door schuld anders dan de verkoper of de leverancier van het artikel. 

Overmacht

De verkoper is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van zijn verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten zijn normale controle, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen , werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport , stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen , die hetzij de verkoper hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

Product is aan het winkelmandje toegevoegd

Product is aan mijn verlanglijst toegevoegd

De wijziging is bewaard

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]