Algemene verkoopsvoorwaarden

1.Verkoper

Besa bvba met maatschappelijke zetel te, Rodeheide 86, 3980 Tessenderlo, is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het BTW nummer 0867 533 752. 

2.Toepassing

Elke bestelling geldt als aanvaarding door de Koper van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de Koper, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding.

3.Prijzen en productinformatie

Al onze prijzen zijn in Euro inclusief 21% BTW. Behoudens andersluidend beding omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de Koper. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld. Voor een bestelling gelden altijd de prijs en de actie die op het moment van bestelling worden vermeld. De verkoper houdt zich het recht voor de prijzen van de producten en de productinformatie te wijzigen en te corrigeren. Indien korte tijd later een reeds aangekocht product afgeprijsd blijkt te zijn , kan er geen aanspraak worden gemaakt op terugbetaling van het prijsverschil. De verkoper tracht de productomschrijvingen en het fotomateriaal zo duidelijk en correct mogelijk te maken. Informatie over de artikelen (bijvoorbeeld maten en materialen ), betreft altijd indicatieve informatie en kleurschakeringen op de foto kunnen licht afwijken van echte kleuren. Je kan steeds bijkomende uitleg krijgen over ons aanbod door ons te contacteren. 

4.Aanvaarding van de bestelling

De verkoper is slechts gebonden door een bestelling nadat hij deze schriftelijk bevestigd heeft of nadat hij met de uitvoering begonnen is. De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.

5.Levering

Besa bvba levert uw bestelling via pakketdienst binnen 3 tot 8 werkdagen na ontvangst van de betaling,tenzij dit anders vermeld wordt bij de artikel omschrijving. Uw pakket wordt aan huis geleverd of op een adres naar keuze. U kan eender welk adres ingeven: uw werkadres, familie enz. Mocht er op het adres niemand thuis zijn, dan wordt het pakket een dag later nogmaals aangeboden. Indien nog niemand thuis wordt Besa bvba door de pakketdienst verwittigd en proberen we contact met de koper op te nemen en een regeling te treffen.

Uw bestelling wordt netjes en veilig verpakt. De leveringstermijn is indicatief en word louter als aanwijzing gegeven. Besa bvba is niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging veroorzaakt door verwerkingsprocedures bij de koerierdienst of douanekantoren ter bestemming of eventuele stakingsacties. Eventuele vertraging in levertermijnen geven de koper geen recht zijn bestelling te annuleren of de goederen te weigeren en geven in geen geval aanleiding tot schadevergoeding. De verkoper kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen die worden opgelopen, buiten de wil om van de verkoper. De verkoper heeft het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.

In geval van niet-levering van de goederen, hetzij door een fout van de koerierdienst of hetzij door elke andere vorm van overmacht, worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder intrest, andere vergoeding of verzendkosten. In geval van een foutieve bestelling is de verkoper hier niet verantwoordelijk voor, de koper kan echter er voor kiezen de foutief bestelde goederen op eigen risico en kosten, in originele verpakking en in onbeschadigde en ongebruikte toestand , terugsturen naar Besa bvba, Rodeheide 86, 3980 Tessenderlo, België. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Verzendingskosten in het winkelwagentje zijn altijd berekend naargelang een adres in België of andere landen binnen Europa en dit volgens gewicht van de artikelen.

6.Klachten

Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, ons toe te komen: (a) in geval van klacht wegens niet-conforme levering, acht (8) dagen na de levering en (b) in geval van verborgen gebreken, acht (8) dagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren. Het in ontvangst nemen van de goederen door de Koper dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld.

7.Waarborg

De waarborg van de verkoper beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in  het Burgerlijk Wetboek. De verkoper is niet verantwoordelijk voor het verlies of voor de materiële of andere schade  schade , van welke aard ook, die de klant of een derde zou lijden bij het gebruik van de goederen. 

8.Herroepingsrecht

In het kader van verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 14 juli 1991, gewijzigd door de wet van 6 april 2010 , heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop , zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen op eigen risico en kosten, in originele verpakking en in onbeschadigde en ongebruikte toestand , terugsturen naar Besa bvba, Rodeheide 86, 3980 Tessenderlo, België. Goederen die specifiek voor de Koper ontworpen of besteld zijn kunnen niet worden teruggenomen en de koper kan zich dus niet beroepen op het herroepinsrecht. De verkoper behoudt zich het recht voor retourzendingen te weigeren bij het vermoeden van schade aangebracht door schuld anders dan de verkoper of de leverancier van het artikel. 

In geval van niet-levering van de goederen, hetzij door een fout van de koerierdienst of hetzij door elke andere vorm van overmacht, worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder intrest, andere vergoeding of verzendkosten. In geval van een foutieve bestelling is de verkoper hier niet verantwoordelijk voor, de koper kan echter er voor kiezen de foutief bestelde goederen op eigen risico en kosten, in originele verpakking en in onbeschadigde en ongebruikte toestand , terugsturen naar Besa bvba, Rodeheide 86, 3980 Tessenderlo, België. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Verzendingskosten in het winkelwagentje zijn altijd berekend naargelang een adres in België of andere landen binnen Europa en dit volgens gewicht van de artikelen.

9.Overmacht

De verkoper is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van zijn verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten zijn normale controle, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen , werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport , stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen , die hetzij de verkoper hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

De verkoper kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen die worden opgelopen, buiten de wil om van de verkoper. In geval van niet-levering van de goederen, hetzij door een fout van de koerierdienst of hetzij door elke andere vorm van overmacht, worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder intrest, andere vergoeding of verzendkosten.

10.Prijzen en betalingen

Alle producten aangeboden via E-commerce zijn vooraf te betalen via de aangeboden betalingsmogelijkheden tenzij anders vermeld. De facturen zijn betaalbaar op onze zetel te 3980 Tessenderlo, Rodeheide 89, op de vervaldag, netto zonder korting, tenzij anders op de factuur vermeld. Elke klacht betreffende de facturen dient, om ontvankelijk te zijn , gedetailleerd bij aangetekende brief te worden geformuleerd binnen drie (3) dagen na ontvangst van de factuur. In geval van achterstallige betalingen zullen op de openstaande factuurbedragen van rechtswege en zonder dat enige voorafgaandelijk ingebrekestelling noodzakelijk is de intresten aangerekend worden à rato van 1% per maand vanaf de factuurdatum. Bij wanbetaling en indien een aanmaning per gewone brief 14 dagen zonder gevolg is gebleven zal daarenboven een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belopen van 10% van de openstaande bedragen, met een minimum van 50,00 euro. De verkoper behoudt zich het recht voor om bij elke gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag of enige andere inbreuk van de Koper op zijn verbintenissen onder de overeenkomst, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, de uitvoering van alle overeenkomsten met de Koper te schorsen of deze met onmiddellijke ingang te beëindigen , zonder nood aan enige gerechtelijke tussenkomst en alle zelfs nog niet-vervallen schuldvorderingen onmiddellijk op te eisen of de levering slechts uit te voeren tegen contante betaling, niettegenstaande vroegere overeenkomsten en onverminderd enig ander recht dat de verkoper kan laten gelden . Het niet onmiddellijk optreden tegen een tekortkoming van de Koper , kan in geen geval worden beschouwd als een verzaking vanwege de verkoper om hem later op deze tekortkoming te beroepen.

11.Eigendomsbehoud

In afwijking van artikel 1583 BW, blijft Besa bvba eigenaar van de verkochte goederen tot op de dag van de volledige betaling van de volledige prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsintresten en vergoedingen. Bij niet betaling behoudt de verkoper zich het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de Koper. 

12.Persoonsgegevens

Door te bestellen op de internet-site van Besa bvba, staat de Koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestelling, levering en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de klant zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens het orderproces. De koper heeft ten allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden. Voor meer informatie wordt de Koper uitgenodigd zich te wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de persoonlijke levenssfeer te Brussel.

13.Bewijs

Het elektronisch bewijs ( bijvoorbeeld: e-mails, back-ups,...) wordt door alle betrokken partijen aanvaard binnen het kader van de verkoopsovereenkomsten en relaties.

14.Scheidbaarheid

Indien één van de huidige voorwaarden nietig mocht worden verklaard of niet toepasselijk mocht zijn, blijven de overige voorwaarden niettemin volledig van kracht en zal deze voorwaarde van toepassing zijn in de mate toegelaten door de wet.

15.Leeftijd

Door te bestellen verklaard U ouder te zijn dan 18 jaar en verantwoordelijk te zijn over uw aankoopdaad.

16.Toepasselijk recht

De geschillen aangaande het sluiten, de geldigheid , de interpretatie  of de uitvoering van het contract of van de huidige algemene voorwaarden zijn uitsluitend beheerst door het Belgische recht en vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van Turnhout.

Produkt wird in den Warenkorb gelegt

Product has been added to the wishlist

Die änderung wird gehalten

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]